Wijzigingen Vervangingsfonds 2016

11 DEC ‘15
Bron: OHM

Het Vervangingsfonds voert vanaf 2016 een aantal belangrijke wijzigingen door. De opvallendste wijzigingen zijn:

Lesbevoegdheid leraren als voorwaarde voor bekostiging

Het bekostigen van de vervanging van leraren door lerarenondersteuners, zij-instromers, klassenassistenten en onderwijsassistenten zonder lesbevoegdheid vindt per 1 januari 2016 niet meer plaats.

Indieningstermijn declaraties

De indieningstermijn is verlaagd van 4 naar 3 maanden. U kunt declaraties indienen tot 3 maanden na afloop van de maand waarop de vervangings(declaratie) betrekking heeft.

Maximering vergoeding schorsing

Met ingang van 1 januari 2016 wordt vervanging in geval van afwezigheid wegens schorsing nog maximaal 6 weken vergoed.

Loslaten van de roostereis

Per 1 januari 2016 wordt de eis dat de vervanging moet plaatsvinden op de dag dat de afwezige is ingeroosterd losgelaten. Schoolbesturen krijgen hierdoor meer flexibiliteit bij het inrichten van hun vervanging.

Hiermee vervalt ook de noodzaak - en de verplichting vanuit het informatieprotocol - om per 1 januari 2016 roostergegevens aan te leveren.

Wachttijden voor onderwijsondersteunend personeel

Per 1 januari 2016 wordt op grond van lesgebonden en/of behandeltaken onderscheid gemaakt bij de wachttijden voor ondersteunend personeel. Voor onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken als bedoeld in de CAO PO, geldt geen wachttijd meer. Onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken kan na 2 maanden wachttijd ten koste van het Vervangingsfonds worden vervangen.