Vergoeding eerste ziektedag vervanger zonder lesbevoegdheid

21 MEI ‘19
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

In het reglement van het Vervangingsfonds is opgenomen, dat een vervanger van een leerkracht lesbevoegd moet zijn om voor declaratie in aanmerking te komen. In de Handreiking Lerarentekort van het ministerie van OCW staat, dat in bepaalde noodgevallen en bij uitzondering iemand kan worden ingezet zonder lesbevoegdheid. Daarom heeft het bestuur van het Vervangingsfonds besloten om de eerste dag te vergoeden bij vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid. Voor de overige dagen worden alleen lesbevoegde vervangers vergoed. Deze uitzondering geldt per ziektegeval van een afwezige leerkracht. Deze wijziging is ingegaan per 1 mei 2019 en geldt uitsluitend voor de schoolbesturen die vallen onder reguliere aansluiting van het Vervangingsfonds.