Vaststelling 2e regeling bekostiging Primair Onderwijs 2020-2021

8 SEP ‘20
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Bestuursondersteuning

Voor het schooljaar 2020-2021 is op 4 september 2020 de tweede versie van de bekostiging PO gepubliceerd. In maart 2020 was de eerste versie gepubliceerd. In deze tweede versie zijn de bekostigingsbedragen aangepast op basis van salarisontwikkelingen (de referentiesystematiek).

Wat zijn de aanpassingen?

Ten opzichte van de prijzen in de eerste regeling zijn de prijzen in de tweede regeling met 4,14% gestegen. T.o.v. de onlangs definitief vastgestelde regeling voor 2019-2020 is de stijging 1,64%.

Een vergelijking met betrekking tot de gemiddelde personeelslast, zoals deze genormeerd wordt gebruikt voor de bepaling van de bekostiging, is als volgt:

def versie

1e versie

2e versie

Bijstelling

Bijstelling

Gemiddelde

Bedrag

Bedrag

Bedrag

T.o.v. 1e versie

T.o.v. 19-20

personeelslast

2019-2020

2020-2021

2020-2021

in %

in %

Leraren

€ 71.404,66

€ 69.690,03

€ 72.574,27

4,14%

1,64%

Directie

€ 87.113,17

€ 85.018,61

€ 88.540,08

4,14%

1,64%

Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid is in de 2e regeling vastgesteld op €19.461,05 per school en € 794,27 per leerling. In het bedrag per leerling is een bedrag van € 251,38 begrepen voor de verlaging van de werkdruk. Voor SBO en SO zijn de bedragen per leerling voor verlaging van de werkdruk resp. € 377,07 en € 502,76 per leerling.

De regeling is bekend gemaakt in de Staatscourant van 4 september 2020. Zie onderstaande link.

Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-45996.html