OHM biedt ondersteuning bij risicomanagement

29 JAN ‘20
Bron: OHM
dienst: Financiële dienstverlening

Risicomanagement verplicht in onderwijsbranche

Schoolbestuurders zijn verplicht om risicomanagement te voeren. Alle risico´s, dat wil zeggen: de kansen op gebeurtenissen die een nadelig effect kunnen hebben op het behalen van de doelstellingen, moeten in kaart worden gebracht. En vervolgens zo goed mogelijk worden beheerst. Dat betekent ook, dat er een berekening moet worden gemaakt van het benodigde buffervermogen. De onderwijsinspectie kan hiernaar vragen, en in het bestuursverslag moet een verwijzing naar de risicoanalyse worden opgenomen.

Plan van aanpak
Dit vraagt om een gedegen aanpak waarin alle relevante stakeholders zoals: bestuurder, directie, leerkrachten, ondersteunend personeel en medezeggenschapsraad worden betrokken. Om hier vorm en inhoud aan te geven heeft OHM op basis van haar ervaring en expertise in risicomanagement een ‘plan van aanpak’ uitgewerkt dat schoolbestuurders kan ondersteunen. Dit levert onder meer de volgende resultaten op:
1. Besprekingen met belanghebbenden over risicomanagement en in het verlengde daarvan de genomen of nog te nemen maatregelen om de risico´s te beheersen.
2. Signaleringen en aanbevelingen ter verbetering van de interne beheersing inclusief best practices en handreikingen.
3. Een overzichtelijke risicokaart.
4. Een rapport met een beschrijving van de constateringen, risico’s en mitigerende (beheersings) maatregelen.
5. Berekening van het benodigd buffervermogen;
6. Handreikingen en aanbevelingen voor het bestuursverslag.
Mocht u in dit product geïnteresseerd zijn, dan kunt u voor een vrijblijvende offerte contact opnemen met uw clustermanager.