Informatie premieveranderingen onderwijs 2017

28 NOV ‘16
Bron: OHM

Informatie premieveranderingen in het onderwijs voor 2017.

  • Premie en uitkeringen Vervangingsfonds dalen

Het Vervangingsfonds heeft in het najaar van 2016 de nieuwe premiepercentages bekend gemaakt voor 2017. De premie daalt, maar daartegenover staat dat ook de normvergoeding daalt.

Premie Vervangingsfonds (Vf)

2016

2017

Premie Vf

6,18%

4,85%

Volledig Eigen Risico Drager (ERD)

0,27%

0,24%

Premies worden geheven over grondslagen conform de regelgeving van het Vervangingsfonds (brutoloon + 8% VU). Voor de te betalen premie ontvangt het schoolbestuur een rekening van het Vervangingsfonds.

De normvergoedingen voor vervanging dalen per 1 januari 2017 met 20%. De bekostiging door het Vervangingsfonds wordt gebaseerd op het aantal uren van de vervanging vermenigvuldigd met het normtarief.

Normvergoedingen Vervangingsfonds

2016

2017

Klasse 1

€ 21,03

€ 16,82

Klasse 2

€ 28,17

€ 22,54

Klasse 3

€ 37,23

€ 29,78

Klasse 4

€ 42,84

€ 34,27

Klasse 5

€ 55,30

€ 44,24

  • Premie Participatiefonds stijgt

Het Participatiefonds heeft in het najaar van 2016 de nieuwe premiepercentages bekend gemaakt voor 2017. De premie stijgt met 0,25%. De hoogte van de premie ligt nog 0,75% onder het kostenniveau, maar dat houdt verband met de afbouw van aanwezige overschotten.

Premie Participatiefonds (Pf)

2016

2017

Premie Pf

3,75%

4,00%

Premies worden geheven over grondslagen conform de regelgeving van het Participatiefonds (brutoloon + 8% VU). Voor de te betalen premie ontvangt het schoolbestuur een rekening van het Participatiefonds.

  • Pensioenpremie stijgt in 2017

De pensioenpremie gaat omhoog. ABP heeft de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1%. De premie is nu 18,8%. Door de huidige financiële situatie kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verhogen. Dat heeft het ABP-bestuur op 24 november 2016 besloten na het advies van het verantwoordingsorgaan.

Van de pensioenpremie komt 70% voor rekening van de werkgever en 30% voor rekening van de werknemer. De stijging van de premies heeft gevolgen voor het nettoloon van de werknemer en voor de loonkosten voor de werkgever.

Overzicht

2016

2017

Ouderdomspensioen

18,80%

21,10%

Deel werknemer

5,64%

6,33%

Deel werkgever

13,16%

14,77%

VPL premie

2,30%

2,60%

Deel werknemer

0,00%

0,00%

Deel werkgever

2,30%

2,60%

Anw-compensatie

0,30%

0,40%

Deel werknemer

0,09%

0,12%

Deel werkgever

0,21%

0,28%

ArbeidsOngeschiktheidsPensioen

0,50%

0,50%

Deel werknemer

0,15%

0,15%

Deel werkgever

0,35%

0,35%

Totale premie ABP

21,90%

24,60%

Deel werknemer

5,88%

6,60%

Deel werkgever

16,02%

18,00%


Voortgezet onderwijs
De premiestijgingen van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds hebben geen effect op het voortgezet onderwijs. De stijging van de pensioenpremies wel.