Cijfers voor opstellen begroting zijn bekend

4 OKT ‘18
Bron: OHM

De officiële telling van het aantal leerlingen in zowel het primair- als voortgezet onderwijs heeft plaatsgevonden. De begroting kan dus weer worden opgesteld. OHM heeft hiervoor een online begrotingsapplicatie ontwikkeld, die inmiddels door veel klanten van OHM wordt gebruikt. Met deze App kan niet alleen de begroting voor het jaar 2019 worden opgesteld, maar ook de meerjarenbegroting voor de 3, 4 of 5 jaren daarna.

De klantmedewerker zorgt dat de begrotingsapplicatie met de juiste gegevens is gevuld voor de klant. Het fijne van de App is dat op basis van een aanpassing in de gegevens eenvoudig een aantal verschillende scenario’s kan worden doorgerekend.

De begrotingsapplicatie omvat vier modules:

  1. De leerlingenaantallen voor voortgezet- en primair onderwijs en voor het PO ook de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL). Deze gegevens vormen de basis voor de berekening van de bekostiging door het Ministerie van OCW.
  2. De formatie per heden waarop, op basis van verwachte ontwikkelingen of noodzakelijke maatregelen, aanpassingen kunnen worden gedaan (concrete wijzigingen, vacatures of taakstellingen) en die daarmee de basis vormt voor de begrote loonkosten van personeel.
  3. De investeringen en bijbehorende afschrijvingen die de komende jaren worden voorzien.
  4. De overige exploitatieposten voor zowel baten als lasten die op basis van beschikbare gegevens uit het (recente) verleden en verwachtingen voor de toekomst kunnen worden begroot.