Aanpassingen CAO PO 2018-2019

19 MRT ‘19
Bron: POraad

Met ingang van 1 augustus 2019 vervalt het huidige hoofdstuk 2 van de CAO PO 2018-2019 en treedt de tekst voor hoofdstuk 2 uit bijlage XXI in werking. Omdat ‘de jaartaak’ en ‘minimale betrekkingsomvang’ in het huidige hoofdstuk 2 waren opgenomen en niet (volledig) in bijlage XXI, wordt artikel 6.1 van de CAO PO 2018-2019 gewijzigd. Het huidige artikel 6.1 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw artikel, dat is opgenomen in bijlage XXI. Aan deze bijlage is het volgende toegevoegd:

· Jaartaak: Een overzicht van de op jaarbasis te verrichten werkzaamheden. Voor de werkverdeling wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

· Normbetrekking: De betrekking of de betrekkingen waarvan de formele arbeidsduur 40 uur per week is en de werktijdfactor 1,000. (In het kader van regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid is de gemiddelde weektaak op jaarbasis gelijk aan 36,86 uur).

· Artikel 6.1 wordt per 1 augustus 2019 vervangen. Het luidt dan als volgt:
6.1 Arbeidsduur, salaris en salarisschaal
1. De formele arbeidsduur van de medewerker met een voltijdbetrekking bedraagt 40 uur per week. Dit staat gelijk aan een werktijdfactor van 1,000.
2. De werknemer wordt benoemd of aangesteld in hele uren per week. De werktijdfactor bedraagt dit aantal uur per week gedeeld door 40.
3. De minimale betrekkingsomvang bedraagt voor nieuwe dienstverbanden vanaf 1 augustus 2015 8 uur per week. Voor incidentele vervangingen van een dag of minder geldt een minimale betrekkingsomvang van 5 uur.
4. Het dienstverband kan tijdelijk worden uitgebreid in het geval de medewerker aanvullend op het dienstverband belast wordt met extra werkzaamheden.
5. De omvang van de betrekking(en) van de medewerker kan niet meer bedragen dan 48 uur per week.
6. Door de inwerkingtreding van dit artikel veranderen arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 1 augustus 2019 en die een werktijd bevatten in uren en minuten niet.
7. Arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 31 juli 2015 die een werktijdfactor van minder dan 8 uur per week bevatten, hoeven niet te worden aangepast.
8. Met inachtneming van de navolgende bepalingen wordt de werknemer bezoldigd volgens de bij zijn functie behorende salarisschaal (actuele loonpeil) vermeld in bijlagen A1 tot en met A4 van deze cao. De in deze bijlagen genoemde salarisbedragen zijn gebaseerd op maandbedragen bij een normbetrekking. Het salaris wordt vastgesteld door rekening te houden met de voor de werknemer geldende werktijdfactor.

Klik hier voor meer informatie over de CAO PO 2018 – 2019 en de mogelijkheid de CAO te downloaden.