Publicatie definitieve regeling van de bekostiging PO

8 JUL ‘21
Bron: Ministerie van OCW

Voor het schooljaar 2020-2021 is op 6 juli 2021 de definitieve regeling van de bekostiging PO gepubliceerd. In september 2020 was de tweede regeling gepubliceerd. In deze definitieve regeling zijn de bekostigingsbedragen aangepast op basis van salarisontwikkelingen (de referentiesystematiek).

Wat zijn de aanpassingen?

Ten opzichte van de prijzen in de tweede regeling zijn de prijzen in de definitieve regeling met 1,49% gestegen. T.o.v. de definitief vastgestelde regeling voor het schooljaar 2019-2020 is de stijging 2,72% voor leraren en 3,16% voor directie.

Een vergelijking met betrekking tot de gemiddelde personeelslast, zoals deze genormeerd wordt gebruikt voor de bepaling van de bekostiging, is als volgt:

Gemiddelde

def regeling

2eregeling

def regeling

Bijstelling t.o.v.

Bijstelling t.o.v.

pers last

2019-2020

2020-2021

2020-2021

2e regeling

2019-2020

Leraren

71.704,66

72.574,27

73.658,19

1,49%

2,72%

Directie

87.113,17

88.540,08

89.862,46

1,49%

3,16%

Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid is in de definitieve regeling 2020-2021 vastgesteld op €19.751,71 per school en € 805,49 per leerling basisonderwijs, € 14.676,37 per school en € 1.195,22 per leerling SBO en € 1.059,98 per leerling SO.

In het bedrag per leerling is een bedrag van € 254,49 begrepen voor de verlaging van de werkdruk. Voor SBO en SO zijn de bedragen per leerling voor verlaging van de werkdruk resp. € 381,74 en € 508,89.

De regeling is bekendgemaakt in de Staatscourant van 6 juli 2021.