Nieuwsbrief over de dienstverlening van Randstad op het gebied van payroll

1 JUL ‘16
Bron: OHM

Nieuwsbrief Randstad – juni 2016

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief over de dienstverlening van Randstad op het gebied van payroll. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het detacheren van eigen geworven medewerkers. Deze nieuwsbrief wordt enkele keren per jaar verstuurd, afhankelijk van de ontwikkelingen en vragen.

CAO Primair Onderwijs

Eind april werd het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao Primair Onderwijs bekend. Momenteel raadplegen de sociale partners de achterban. In juni zal er meer duidelijkheid komen over het onderhandelaarsakkoord. Wanneer de cao definitief is zal Randstad zorgdragen voor de toepassing van de cao afspraken voor de payrollmedewerkers zoals de structurele salarisverhoging en de eenmalige uitkering.

Payroll en wetgeving Ten aanzien van payroll was er een wetsvoorstel in voorbereiding dat medewerkers recht geeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor vaste medewerkers van de opdrachtgever waar zij werken. Op 21 april jl. heeft Minister Asscher de Tweede Kamer echter bericht dat op dit moment nog geen uitvoering zal worden gegeven aan deze ‘motie Hamer’. U kunt dus gebruik blijven maken van de voordelen van payroll via Randstad. U doet uw eigen werving en selectie, maar met behulp van payroll worden bij u de contractuele en administratieve verplichtingen uit handen genomen. Zo houdt u meer tijd over voor uw kernactiviteiten en kunt u blijven rekenen op de deskundigheid en betrouwbaarheid van Randstad.

Nieuwe dienstverlening Randstad Employability Naast payroll via Randstad Payroll Direct heeft u sinds januari 2016 de mogelijkheid om te kiezen voor onze nieuwe dienstverlening met als insteek goed werkgeverschap. Randstad Employability gaat verder dan het uit handen nemen van de administratieve zaken. Uitgangspunt van deze dienstverlening is het inzetten van een door u geworven voorkeurskandidaat middels een detacheringsovereenkomst. Wij verzorgen als goed werkgever niet alleen de (pre)selectie, de salarisbetaling en de opbouw van pensioen, maar ook de binding en begeleiding tijdens de opdracht. Daarnaast is het verschil dat einde opdracht, niet einde werk betekent. Randstad biedt werknemers concrete vervolgopdrachten. Wilt u meer weten over de verschillen tussen payroll en Randstad Employability? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stopzetten reiskosten woon-werk

Conform cao PO hebben medewerkers recht op gedeeltelijke betaling van de reiskosten voor woon-werkverkeer in de zomermaanden. Bij onderwijzend personeel (OP) worden de reiskosten stopgezet in de maanden juli en augustus en bij onderwijsondersteunend personeel (OOP) in de maand juli. Dit wordt op de zelfde manier toegepast voor uw payrollmedewerkers. De medewerker van OHM regelt dit samen met Randstad voor uw bestuur. U hoeft hier dus verder niets voor te doen.

Uitbetalen verlofsaldo

Conform de cao Primair Onderwijs is er sinds dit schooljaar sprake van een 40-urige werkweek en een bijbehorend verlof van 428 uur naar rato. Dit verlofsaldo is inclusief feestdagen. In het geval van een vast aantal contracturen per week, worden alle uren uitbetaald aan de medewerker ongeacht verlof en/of ziekte. Randstad kan hierdoor niet op een standaard wijze berekenen of er sprake is van een eventueel verlofsaldo wat moet worden uitbetaald aan de medewerker bij de einddatum van het contract. Indien dit van toepassing is, ontvangt Randstad graag een bericht om welk aantal uren dit gaat, zodat wij de medewerker kunnen uitbetalen waar hij/zij recht op heeft. 2

Contract op basis van gewerkte uren

In het Primair Onderwijs wordt payroll meestal ingezet op basis van de contractvorm Payroll Contracturen. Bij deze contractvorm is er gedurende een langere periode een vast aantal uren per week wat de medewerker doorbetaalt krijgt ongeacht vakantie, verlof of ziekte. Randstad heeft daarnaast een andere contractvorm voor wanneer meer flexibiliteit gewenst is. Deze contractvorm werkt op basis van declaraties van gewerkte uren die de medewerker digitaal kan indienen. Daarnaast bouwt hij bij Randstad vakantiedagen op. Deze contractvorm is uiterst geschikt voor medewerkers waarbij flexibiliteit gewenst is. In de ABU cao is het mogelijk om gedurende de 78 gewerkte weken van fase A loonuitsluiting toe te passen indien er geen werk is. Daarnaast tellen alleen de weken waarin gewerkte uren worden gedeclareerd, waardoor Fase A langer kan duren dan 1,5 jaar. Bij deze contractvorm kunt u een keuze maken in de opbouw van het pensioen, de vakantiedagen en het uitbesteden van het ziekterisico. Deze contractvorm wordt nu al toegepast voor medewerkers die incidenteel worden ingezet voor bijvoorbeeld studieverlof. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid past deze contractvorm ook heel goed bij de groep invallers waarbij u geen verplichtingen aan kunt gaan, maar die u wel graag flexibel wilt inzetten.

Opvolgend werkgeverschap

Randstad is opvolgend werkgever voor medewerkers die voorafgaand aan het payrollcontract werkzaamheden hebben verricht bij de school / het bestuur, zonder dat er een onderbreking van minimaal 6 maanden is geweest. Dit staat beschreven in artikel 17 van de ABU cao. Ten aanzien van het opvolgend werkgeverschap als bedoeld in dit artikel wordt slechts het aantal weken/de periode meegeteld waarin in redelijkheid dezelfde of nagenoeg dezelfde arbeid is verricht. Daarmee is de duur van de voorgaande arbeidsovereenkomst op zichzelf niet relevant.

Randstad past het opvolgend werkgeverschap conform de ABU cao toe. De ABU cao heeft 5,5 jaar ruimte, maar wanneer payroll wordt ingezet wanneer de eigen maximale flexibiliteit is behaald, kan dit lijken op een draaideurconstructie of het ontwijken van rechten op een contract voor onbepaalde tijd. Met de nieuwe cao Primair Onderwijs is de eigen maximale flexibiliteit al behaald na 6 contracten in een periode van 3 jaar.

ZZP: van VAR naar DBA

Vanaf 1 mei volgt de Wet DBA de VAR op. Door deze wet gaan opdrachtgevers en zzp-ers werken met vooraf door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomsten. Zo krijgt een opdrachtgever meer verantwoordelijkheid om een betere risicoverdeling tussen opdrachtgevers en zzp-ers te bereiken. Randstad geeft u in de whitepaper ‘een zorgeloze inzet van zzp-ers’ belangrijke informatie en handige tips over de Wet DBA. Bent u benieuwd naar de praktische veranderingen en ons aanbod aan oplossingen? Vraag vandaag nog de whitepaper aan. Laat via deze link uw gegevens achter en wij sturen u de whitepaper onmiddellijk per e-mail toe.

Onderwerpen gemist in deze nieuwsbrief of aanvullende vragen?

Neem dan contact op met:

Randstad – Inge Brusse

inge.brusse@nl.randstad.com

06-10419029