Is er nog geld te halen?

21 SEP ‘17
Bron: OHM

Laat u mogelijk zeer forse aanspraken verjaren of neemt u actie? Er is een kans dat u als werkgever in het verleden teveel heeft betaald aan sociale verzekeringspremies. Met name door informatie die werknemers niet opgeven bij indiensttreding, kunt u bedragen mislopen. Door nieuwe regels en steeds veranderende wetgeving zijn sociale verzekeringen een complex geheel geworden. Ook zijn gegevens van de Belastingdienst vaak moeilijk te controleren. Besparen op sociale verzekeringspremies begint daarom met het vergelijken van diverse administraties.

OHM heeft daarvoor opnieuw de specialisten van Aon ingeschakeld. Die beginnen met een nulmeting. Ze lichten de administratie door op alle mogelijke aanwijzingen en leggen de informatie naast de administraties van het UWV en de Belastingdienst.

Die dienstverlening is opgesplitst in drie onderzoeken:

• Controle gedifferentieerde premie Werkhervattingskas;
• Controle Arbeidsgehandicaptenstatus (AGH) en Structureel Functioneel Beperkt-status (SFB);
• Payroll Monitor.

OHM heeft deze check vorig jaar ook aangeboden. Toen is bij verschillende besturen de check uitgevoerd. Voor een van de besturen bedroeg het terug te ontvangen bedrag ongeveer € 25.000. Waarom nu opnieuw deze aanbieding? Volgend jaar veranderen een aantal regels waardoor de periode waarover een bedrag kan worden geclaimd wordt verkort. Het is daarom zaak dit jaar nog de check te laten uitvoeren.

Controle gedifferentieerde premie

Met de controle van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WGA, WGA flex en Ziektewet) onderzoeken we of de hoogte van deze premie juist is vastgesteld. Is deze te hoog? Dan zorgen wij voor de afhandeling en de correctie.

In de WGA-premieberekening over 2012 voor een scheepswerf bleek een dure fout te zitten. De fiscus inde onterecht premie voor een werknemer die in 2008 uitviel. Uit het overzicht ‘AGH-in-dienst’ (arbeidsgehandicapte) bleek dat de betreffende medewerker op het moment van indiensttreding kon worden aangemerkt als arbeidsgehandicapte. Dit vanwege een door hem gevolgde training voor zijn rug bij zijn eerdere werkgever. Deze medewerker valt dus onder de no-risk polis; het UWV en de Belastingdienst hadden hem niet mogen meerekenen bij de premiestelling. De scheepswerf heeft de teveel betaalde WAO- en WGA-boete over meerdere jaren teruggekregen van de fiscus. In totaal ging het om een besparing van meer dan € 60.000,-.

Besparingsonderzoeken Sociale Zekerheid

Medewerkers die in het verleden arbeidsongeschikt zijn verklaard, hebben een Arbeidsgehandicaptenstatus (AGH) of SFB-Status (Structureel Functioneel Beperkt). Het kan voor u als werkgever voordelig uitpakken als de AGH en SFB statussen onder het personeel in kaart worden gebracht. In beide situaties geldt dat de medewerker een no-risk polis heeft bij ziekte en dat u als werkgever in aanmerking komt voor kortingen en subsidies.

Tijdens het AGH-SFB status onderzoek bij een organisatie werd duidelijk dat de AGH status van een aantal werknemers niet bekend was. Werknemers geven dit namelijk niet altijd door omdat het arbeidsongeschiktheid uit het verleden betreft. Hierdoor werden premiekortingen misgelopen van € 7.000,- per werknemer per jaar. Daarnaast kon de werkgever de kosten van loondoorbetaling (deels) verhalen op het UWV. Bovendien werden enkele werknemers, vanwege hun AGH-status, ten onrechte meegerekend in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor de Ziektewet en de WGA. In totaal leverde het onderzoek de werkgever een besparing op van circa € 80.000,-.

Payroll Monitor

Met de Payroll Monitor controleren we of u gebruik kunt maken van subsidies en/of premiekortingen die niet automatisch door een salarissysteem kunnen worden geregistreerd.

Bij een scan van een organisatie bleek dat de Belastingdienst de organisatie een voorlopige beschikking voor de gedifferentieerde premie voor 2012 had opgelegd. Na het afgeven van de definitieve beschikking bleek de premie lager te zijn. De gerealiseerde besparing bedroeg € 100.000,-.

Is uw interesse gewekt?

U bent geheel vrij om te kiezen of u als bestuur van dit aanbod gebruik wilt maken. De kosten voor dit onderzoek worden gedekt door een deel van de terugontvangen premies. U betaalt 35% van de terugontvangen premie aan Aon en Aon doet dit onderzoek op basis van no-cure-no-pay. U loopt daarbij dus geen risico als er geen mogelijkheden tot premieteruggave worden gevonden. Wilt u deze opdracht verstrekken? Vraag dan de in te vullen “akkoordverklaring” bij OHM op via sigridbouwmeester@ohm.nl. Zodra wij deze ingevuld en ondertekend retour hebben, zullen we de opdracht gaan inplannen. In voorkomende gevallen kunnen we tot maximaal vijf jaar terug teveel betaalde premies claimen. Indien u nog vragen heeft kunt u contact met uw clustermanager Gert Bor of Nanne Groeneveld.