Gewijzigde regeling beleggen en belenen

1 JUL ‘16
Bron: OHM

Gewijzigde regeling beleggen en belenen gepubliceerd

Op 6 juni 2016 is door het Ministerie van OCW een nieuwe regeling ‘beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ gepubliceerd. Met de publicatie wordt de oude regeling uit 2010 per 1 juli 2016 ingetrokken. Voor beleggingen en leningen die zijn afgesloten onder het regime van de oude regeling blijft die regeling echter van toepassing.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen.

 • De regeling zelf (artikelen 1 t/m 15) bestaande uit 5 pagina’s
 • Bijlage 1 bij artikel 5, Nederlandstalige raamovereenkomst interest Swaps (2 pagina’s)
 • Bijlage 2 bij artikel 5, Engelstalige modelovereenkomst derivaten (8 pagina’s)
 • Toelichting op de regeling (10 pagina’s)

Voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs zijn de belangrijkste aspecten van de regeling onderstaand samengevat.

 • Voor organisaties die (mede) met publiek geld zijn gefinancierd is het verboden te speculeren met complexe financiële producten. Verzekeren tegen renterisico’s is wel toegestaan.
 • Instellingen kunnen alleen producten afnemen van financiële instellingen uit een lidstaat van de EU. Zo’n financiële instellingen moet minimaal een rating A hebben. Dit is flink lager dan onder de oude regeling verplicht was.
 • Derivaten zijn alleen toegestaan als zij op verantwoorde wijze worden ingezet. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer zij worden gebruikt om renterisico’s te beheersen die ontstaan bij investeringen. Derivaten zijn alleen toegestaan voor het beperken van opwaartse renterisico’s bij leningen.
 • De regeling maakt onderscheid tussen een professionele en een niet-professionele belegger. Een instelling die is aangemerkt als niet-professionele belegger geniet meer bescherming dan een professionele belegger. In de regeling is opgenomen dat instellingen in het primair en voortgezet onderwijs als niet-professionele belegger worden aangemerkt.
 • Elke organisatie moet een treasurystatuut hebben.
 • In jaarrekening en jaarverslag wordt een verantwoording opgenomen.
 • Toezicht vindt plaats bij de jaarlijkse accountantscontrole.
 • De Onderwijsinspectie beoordeelt minimaal eenmaal per jaar, mede op basis van in ieder geval de informatie van de accountant, of een instelling zich in voldoende mate houdt aan de regelgeving inzake derivatentransacties en neemt gepaste actie bij tekortkomingen of risico’s.

De gehele regeling is o.a. via deze link te lezen Regeling beleggen, lenen en derivaten.