Dien vóór 26 maart 15:00 uur aanvraag in voor extra devices

26 MRT ‘20
Bron:

Het ministerie van OCW vraagt aan SIVON, de inkoopcoöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen en te distribueren naar scholen in het po, vo en mbo voor leerlingen die geen toegang hebben tot afstandsonderwijs. OCW stelt hiervoor een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar. Scholen moeten hun aanvraag snel indienen bij SIVON, de deadline is 26 maart om 15.00 uur.

De VO-raad is blij dat minister Slob het advies van de sectorraden heeft overgenomen en ervoor heeft gezorgd dat de extra middelen beschikbaar zijn gekomen. Met dit bedrag wordt het mogelijk om leerlingen die nu nog zonder elektronisch device moeten werken, te voorzien van laptops of Chromebooks. Zo wordt onderwijs op afstand voor alle leerlingen bereikbaar.

Ook hebben de sectorraden SIVON aanbevolen als partner om voor de aanschaf en distributie van devices te zorgen.

Alleen aanvragen als andere bronnen niets opleveren

Heeft u leerlingen die nog niet beschikken over een laptop en kunt u niet terecht bij de gemeente of andere organisaties, dan kunt u via het online formulier op de website van SIVON uw aanvraag indienen. Let op: om de devices vanaf maandag te kunnen distribueren moet uw aanvraag voor donderdag 26 maart, 15.00 uur door SIVON ontvangen zijn.

Voorwaarden voor schoolbesturen

Schoolbesturen kunnen uitsluitend een aanvraag indienen wanneer:

  • Er geen beschikbare devices binnen het schoolbestuur aanwezig zijn.
  • Zij niet in staat zijn om de aanschaf van extra devices uit eigen middelen te bekostigen.
  • Zij zich tot de gemeente hebben gewend en de gemeente het ook niet lukt om de extra devices te bekostigen.
  • Er geen andere regelingen zijn waar zij aanspraak op kunnen maken, bijvoorbeeld via stichting Leergeld.

Wat zijn de vervolgstappen?

  • Bij de beoordeling van de aanvraag hanteert SIVON een checklist.
  • SIVON inventariseert het aantal aanvragen.
  • Op basis van het aantal besturen en het aantal aangevraagde devices wordt in overleg met het ministerie van OCW en de sectorraden een verdeelsleutel vastgesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat alle besturen die aan de voorwaarden voldoen en voor de deadline een aanvraag hebben ingediend, worden voorzien. De verwachting is dat vraag het aanbod overstijgt, daarom kunnen schoolbesturen hoogstwaarschijnlijk niet volledig in hun vraag worden voorzien.
  • De aanvragen worden uiterlijk maandag 30 maart 2020 gehonoreerd. Schoolbesturen dienen vervolgens z.s.m. een overeenkomst te ondertekenen.