Budget akkoord verlaging werkdruk bekend

14 MRT ‘18
Bron: OHM

In het nieuwe regeerakkoord is budget vrij gemaakt om de werkdruk op de scholen te verlichten. Voor het schooljaar 2018/2019 ontvangen scholen een bedrag per leerling van € 155,55. Deze extra bijdrage is structureel en wordt verstrekt via het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Afgesproken is, dat - na tussenevaluatie en politieke besluitvorming in 2020 - het budget voor de aanpak van de werkdruk per 1 augustus 2021 structureel toeneemt van € 237 miljoen tot € 430 miljoen. Hiermee stijgt het bedrag per leerling vanaf het schooljaar 2021/2022 naar circa € 285 per leerling.

De hoogte van het budget per school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar. Hierbij wordt uitgegaan van het niveau van BRIN, waardoor leerlingen op een nevenvestiging worden toegerekend aan de hoofdlocatie. Voor 2018/2019 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd- en nevenvestiging) per 1 oktober 2017.

De schoolteams kunnen zelf bepalen hoe het budget wordt ingezet om de werkdruk terug te dringen. Let op: de keuzes die worden gemaakt, brengen meerjarige verplichtingen met zich mee, en hebben dus ook consequenties voor de inzet van de extra middelen voor de aanpak van de werkdruk voor de komende schooljaren.

De PO-raad heeft een model opgesteld. Met dit model kunt u, na het invullen van het BRIN-nummer van de school, het budget berekenen dat de school ontvangt voor de aanpak werkdruk vanuit het regeerakkoord 2017-2021. Dit model kan tevens worden gebruikt voor het opstellen van het bestedingsplan per school, dat ter instemming aan de P-MR van de school moet worden voorgelegd. Ook kan het schoolbesturen ondersteunen bij de verantwoording over de inzet van de extra middelen voor aanpak werkdruk in het jaarverslag.