Activeren stille reserve: tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

7 NOV ‘17
Bron: OHM

In het kader van het terugdringen van het lerarentekort kan het bevoegd gezag van een school, voor herintreders die in dienst worden genomen, subsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding van deze herintreders. Zo kunnen leraren die terug willen keren in het onderwijs goed ondersteund en begeleid worden en is de kans op een succesvolle terugkeer groter.

Aanvraagcriteria
Een herintreder is:

  • Iemand die eerder als leraar heeft gewerkt en ten minste 12 maanden niet in het PO heeft gewerkt.
  • Iemand die de lerarenopleiding heeft voltooid en daarna niet binnen 12 maanden in het PO is gestart als leraar.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de herintredende leraar aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Hij/zij is minstens twaalf maanden niet als leraar werkzaam geweest in het primair onderwijs op het moment dat hij/zij een dienstverband krijgt.
  • De herintreder mag niet eerder zijn benoemd/aangesteld dan met ingang van 1 augustus 2017.
  • De herintreder moet een aanstelling of benoeming voor tenminste zes maanden hebben.

Voor een herintreder mag niet meerdere keren subsidie worden aangevraagd. Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor activiteiten vanaf 1 augustus 2017.

Aanvraagperiode
De aanvraagperiode loopt van 1 november 2017 tot en met 31 december 2018. Een bevoegd gezag mag meerdere keren subsidie aanvragen voor één of meerdere herintreders tegelijk.

Subsidiebedrag
Per herintreder kan een bevoegd gezag € 2.500 aanvragen.

Subsidie aanvragen
Het formulier voor de subsidieaanvraag vindt u hier. De gehele publicatie is te lezen op deze website .

Vragen over arbeidsverleden
Met eventuele vragen over het arbeidsverleden, verband houdend met deze regeling, van personeelsleden die sinds 1 augustus 2017 in dienst zijn getreden, kunt u zich wenden tot uw contactpersoon PSA.